top of page
bjorn-snelders-zNNPSqKRR2c-unsplash.jpg

Contact

Alongside the public consultation we are running three creative workshops, enabling specific groups to come together to explore their take on what it means to be Scottish/New Scottish.

  •  

  • 14 November, 13:00 - 14:30,: Under 25s Workshop

  • 15 November: 11:00 - 12:30, New Scots Workshop

  • 18 November 18:00 - 19:30,: Women-only Workshop

 

This event is presented by the College of Arts at the University of Glasgow as part of the Being Human festival, the UK’s only national festival of the humanities, taking place 12–22 November. Led by the School of Advanced Study, University of London, in partnership with the Arts and Humanities Research Council and the British Academy. For further information please see beinghumanfestival.org.

Bun-reachd Bardail do dh'Alba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tha ceithir nàiseanan Bhreatainn a’ dol tro atharrachaidhean tulchuiseach aig an àm seo. Tha aontachd, gnìomh catharra, agus cudromachd a bhith a’ toirt cùram do chàch a chèile, a’ nochdadh gu làitheil ann an còmhradh poilitigeach na h-Alba.

Tha Èirinn uair eile ag ath-thogail cheistean a thaobh dearbh-aithne agus buntainneas fhad ’s a tha seasamhan iomsgarach gan toirt fa-near ann an Sasann agus sa Chuimrigh aig an aon àm. Air an nochdadh ann an còmhradh poilitigeach oifigeil agus eadar-obrachadh daonna neo-fhoirmeil, tha na leasachaidhean sin a’ comharrachadh tùs-aimsir ùr san àm ri teachd don Rìoghachd Aonaichte.

 

 

 

 

 

 

Fo urrasachd Duais Maoineachaidh an t-Seansalair aig Oilthigh Ghlaschu, Comhairle Rannsachaidh nan Ealan is nan Daonnachdan agus Acadamaidh Bhreatainn, tha sinn a’ toirt cuireadh dhuibh com-pàirteachadh ann am Bun-reachd do dh’Alba a dhreachadh ann an cruth bàrdail agus ath-bheachdachadh air deamocrasaidh.

 

Tha am “Bun-reachd Bàrdail” ag amas air dèiligeadh ri mì-thoileachas catharra tro ealain agus teacsa le cuideam sònraichte air buidhnean air an iomall agus gun chumhachd, a tha a’ sìor choimhead aindeònach a dhol an sàs ann an deasbad poileasaidh agus ann an gnìomh poilitigeach. Is e lèirsinn a’ phròiseict, frèam-obrach àrd-amasail a chruthachadh airson a bhith a’ meòrachadh gu fosgailte agus gu h-eug-samhlach seachad air neo-ghnìomhachd mì-riarachais, agus contra-mholadh tro ghnìomhadh a cho-chur ann an cruth bun-reachd bàrdail. Cuiribh ur freagairtean gu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tha am “Bun-reachd Bàrdail” ag amas air dèiligeadh ri mì-thoileachas catharra tro ealain agus teacsa le cuideam sònraichte air buidhnean air an iomall agus gun chumhachd, a tha a’ sìor choimhead aindeònach a dhol an sàs ann an deasbad poileasaidh agus ann an gnìomh poilitigeach.

Thanks for submitting!

bottom of page